IPARD HİBE FONU


    IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllık “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Bu tedbirin genel amaçları:

• Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak,
• Fiziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek,
• Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemektir. Bu tedbirin spesifik amaçları:
• Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak,
• Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamaktır KDV hariç %50, dağlık kesimlerde ise %55 oranında desteklenmektedir.